• โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา
    149 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

  • โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา
    149 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทางโรงเรียนจัดการสอบ โดยนำ DLIT มาใช้ในการสอบ โดยให้นักเรียนใช้แท็บเล็ต ที่ได้รับจัดสรร ผ่านการเชื่อต่อแบบ Wifi ของทางโรงเรียน ใช้ข้อสอบที่ครูจัดทำขึ้นเองผ่าน Gooogle form ทำให้การสอบวัดผลการเรียนรู้เป็นไปอย่างเรียบร้อย