• โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา
    149 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

  • โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา
    149 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ รวมทั้งแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562