• โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา
    149 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

  • โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา
    149 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา
          โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๙  หมู่ ๔  ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เดิมมีชื่อเรียกว่าโรงเรียนบ้านห้วยน้ำนัก  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๐๑   สภาพอาคารเป็นไม้ไผ่หลังคามุงด้วยใบตองตึง  มีครูประจำการ ๑ คน คือ นายจันทร์  สีทา  เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๕  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  ได้จัดสรรงบประมาณ  สร้างอาคารเรียนแบบ  ป. ๑ ข  (ไม้)  จำนวน ๔  ห้องเรียน และบ้านพักครูแบบกรมสามัญจำนวน ๑  หลัง และได้ขยายหลักสูตรการจบการศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๕   
          ปัจจุบันโรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนต้น มีนายอดิเรก  คำเป็กเครือ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา มีครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม ๓๘ คน มีนักเรียนทั้งหมด ๖๖๓  คน  เป็นนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย  ๑๑๓ คน  ระดับประถมศึกษา  ๔๐๑ คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๑๔๙  คน
 
ข้อมูลทั่วไปของชุมชน
          ลักษณะทั่วไปของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ ประชากรเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง มีประชากรประมาณ ๑๐๐๐ คน นับถือ ๒ ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม สภาพเศรษฐกิจค่อนข้างยากจน ชุมชนมีความสัมพันธ์กับสถานศึกษาดี ชุมชนตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอพบพระประมาณ ๕.๕ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดตาก ประมาณ ๑๓๐ กิโลเมตร การคมนาคมเป็นถนนลาดยาง โรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้าน โดยมีเขตบริการของโรงเรียนคือ หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยน้ำนัก