• โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา
    149 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

  • โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา
    149 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา

ประกาศโรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยารับสมัครนักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา 2562
เอกสารของผู้สมัคร
     - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
     - สำเนาทะเบียน พร้อมสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
     - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
     - สำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร 1 ฉบับ
     - หนังสือรับรอง (ปพ.๗) และ ปพ.๑(ใบแสดงผลการเรียน) จากสถานศึกษาเดิม

เอกสารของบิดา มารดา
    - สำเนาทะเบียนของ บิดา มารดา คนละ 1 ฉบับ
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา มารดา คนละ 1ฉบับ

หมายเหตุ : หากผู้สมัครไม่มีข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์(ทร.14) ให้ผู้ใหญ่บ้านรับรอง
                สมัครได้ที่ห้องธุรการของโรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา ไม่เว้นวันหยุดราชการ

22 ม.ค. 62 | รับชม : 297 ครั้ง