• โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา
    149 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

  • โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา
    149 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

ข้อมูลบุคลากร รวมเฉพาะครูผู้สอน เพศหญิง

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นางสมใจ สอนไว ครูชำนาญการพิเศษ
2 นางสาวรัตนา จี๋คีรี ครูชำนาญการพิเศษ
3 นางสาวกิตติญา ถาปัน ครูชำนาญการ
4 นายสุทธิพงษ์ ศักดิ์ประพันธ์ ครู
5 นางนงคราญ ยอดเกตุ ครู/ชำนาญการ
6 นางสาวยุพา สิริอำนวยศักดิ์ ครูชำนาญการ
7 นางสาวสิรินาถ จันทร ครู
8 นางพัชราภา คีรีกังวาล ครู
9 นางสาวฐิติมา แก้วจันเถิน ครู
10 นางกชนุช ตาดิ ครู
11 นางสาวสุนีย์ ประจันทร์จำนง
12 นางกาญจน์ปภัส เพ็ชรธีรกาญจน์ ครูผู้ช่วย
13 นางสาวธนาภรณ์ ทองธรรม ครูผู้ช่วย
14 นางสาวพัชราภรณ์ เมามูล ครูผู้ช่วย
15 นางสาวมาลี เฮงปัญญกุล พนักงานราชการ
16 นางสาวกลิ่นแก้ว
17 นางสาวน้ำผึ้ง คีรีคุณากร ครูอัตราจ้า
18 นางสาวอรพรรณ โปธิยะ
19 นางสาวสิรินลักษณ์ ประเสริฐบำรุง