• โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา
    149 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

  • โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา
    149 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

ข้อมูลบุคลากร รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ)

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายอดิเรก คำเป็กเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา
2 นายวรวุฒิ อุดปิน ครู
3 นายภูรีรัช นรินทร์ ครู
4 นายอดิศร เวียงวีระชัย ครู
5 นายอาทิตย์ บุญสูง ครู
6 สิบเอกประวิทย์ บุญคล่ำ
7 นายวรวุฒิ ขวัญสิริวุฒิ ลูกจ้างชั่วคราว
8 นางลัดดาวัลย์ นิลพันธ์ รองผู้อำนวยาร
9 นางสมใจ สอนไว ครูชำนาญการพิเศษ
10 นางสาวรัตนา จี๋คีรี ครูชำนาญการพิเศษ
11 นางสาวกิตติญา ถาปัน ครูชำนาญการ
12 นายสุทธิพงษ์ ศักดิ์ประพันธ์ ครู
13 นางนงคราญ ยอดเกตุ ครู/ชำนาญการ
14 นางสาวยุพา สิริอำนวยศักดิ์ ครูชำนาญการ
15 นางสาวสิรินาถ จันทร ครู
16 นางพัชราภา คีรีกังวาล ครู
17 นางสาวฐิติมา แก้วจันเถิน ครู
18 นางกชนุช ตาดิ ครู
19 นางสาวสุนีย์ ประจันทร์จำนง
20 นางกาญจน์ปภัส เพ็ชรธีรกาญจน์ ครูผู้ช่วย
21 นางสาวธนาภรณ์ ทองธรรม ครูผู้ช่วย
22 นางสาวพัชราภรณ์ เมามูล ครูผู้ช่วย
23 นางสาวมาลี เฮงปัญญกุล พนักงานราชการ
24 นางสาวรสรินทร์ กาวิละบุตร ครู (พนักงานงานราชการ)
25 นางสาวกลิ่นแก้ว
26 นางสาวน้ำผึ้ง คีรีคุณากร ครูอัตราจ้า
27 นางสาวอรพรรณ โปธิยะ
28 นางสาวสิรินลักษณ์ ประเสริฐบำรุง
29 นางสาวฐารตี รัชนารุจน์