• โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา
    149 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

  • โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา
    149 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

โครงการอบรม การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการสอบ O-net ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบ Active learning โดยการใช้เครื่องมือสอนคิด

โครงการอบรม การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการสอบ O-net ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบ Active learning โดยการใช้เครื่องมือสอนคิด? ในวันเสาร์ ที่ 22 มิถุนายน 2562 ณห้องประชุม โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา โดยมีวิทยากรคือ สุวิชชาภรณ์ กฤตยาเกียรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยะพอ และณฐพร มูลวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านยะพอ