• โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา
    149 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

  • โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา
    149 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

อัลบัมทั้งหมด

กิจกรรมอบรมหลักสูตรการทำธุรกิจออนไลน์อย่างสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน (Student E-Commerce) ตามโครงการเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพพื้นฐานในสถานศึกษา

กิจกรรมอบรมโครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากสำนักตัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 ตาก กรมป่าไม้

โครงการอบรม การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการสอบ O-net ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบ Active learning โดยการใช้เครื่องมือสอนคิด

ฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่การสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็งที่3101 กอ.รมน.ภาค3ส่วนแยก1

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

การจัดอบรมอาสาจราจร สารวัตรนักเรียน

อมรมวัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ

จัดโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน ระดับชั้นป.1-3 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/2561 รุ่นที่9

จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ร่วมต้อนรับมูลนิธิไอแคร์ประเทศไทยออกค่ายจิตอาสาและมอบของให้กับนักเรียน โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

การเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561

กีฬาเชื่อมสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับท่านผอ.อดิเรก คำเป็กเครือ สู่รั้วโรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยาด้วยความยินดียิ่งคะ

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา

กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2561